ข่าวสาร พก.
วันที่ข่าว ข่าว รายละเอียด
18/09/2562 สำนักงาน กพ.ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. สำนักงาน กพ.ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค

ที่มา : http://dep.go.th/Content/View/4636/1
08/10/2562 การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี 2563 การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ปี 2563 http://dep.go.th/uploads/Docutents/faa4e756-c562-4daa-91ac-4eb6e600a2558-10-2562.PDF

ที่มา : http://www.dep.go.th/Content/View/4660/1
08/10/2562 ใบสมัคร "เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล" Smile City For All กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิษจังหวัดที่มีความพร้อมและรับรอง(Guarantee) ได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด "เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล" Smile City For All http://www.dep.go.th/Content/View/4643/1

ที่มา : http://www.dep.go.th/Content/View/4643/1