พระราชบัญญัติ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ
การบริการล่ามภาษามือ